It Terhernster Toaniel Korrespondinsjeadres: mefrou L. Leemburg Stripe 8 84983 LB Terherne telefoan: 0566 - 68 96 03 It bestjoer: Herman Sytema: Foarsitter Anneke Piersma: Ponghâldster Martine Vonk: Skriuwster Sipke…
Lees verder »