Verslag van de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang, 27 februari 2020

Aanwezig: 28 stemgerechtigde leden van Plaatselijk Belang plus 6 genodigden vanuit geledingen binnen de gemeente.

Opening
Voorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraad, voor onze contactwethouder Roel de Jong, dorpencoördinator Karien van Mierlo en wijkbeheerder Theo Zwerver.
Lieuwe van Kampen en Bas Bosma spreken uit dat ze het jammer vinden dat de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang en van IJsvereniging De Broederschap op dezelfde avond zijn, waardoor ze nu niet naar beide vergaderingen kunnen. Tsjoltsje geeft aan dat dit onbedoeld en inderdaad spijtig is; voor de volgende ledenvergadering zullen we proberen af te stemmen met andere verenigingen in Terherne.

Afmeldingen
Janny Boskamp, Joris Davidse, Ton van Gastel, Carla Markus, Arend en Gisela de Schiffart, Liane de Boer, Henk Jan Heddema, Annelies Piersma, Anna Bouman en Freek Klijnsma.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen, er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen vorige vergaderingen (28 november 2018 en 12 december 2018)
I.v.m. het vaststellen van de nieuwe statuten zijn er notulen van twee ledenvergaderingen. De notulen van beide vergaderingen zijn op de website van Plaatselijk Belang geplaatst. Van de notulen van de eerste vergadering zijn bovendien een aantal kopieën in de zaal aanwezig; Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen en het verslag is hierbij goedgekeurd, met dank aan de secretaris. De notulen van de tweede vergadering worden getoond op het projectiescherm. Dit verslag is in de betreffende vergadering al goedgekeurd in verband met de afhandeling van de statutenwijziging.

Bestuursverkiezing
Rienus de Jong is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Tsjoltsje houdt een kleine toespraak waarin Rienus wordt bedankt voor zijn jarenlange werkzaamheden voor Plaatselijk Belang.
Joris Davidse is kandidaat-bestuurslid. In verband met verblijf in het buitenland kan hij vanavond niet aanwezig zijn en stelt hij zich daarom voor via een korte presentatie op het projectiescherm. Lieuwe van Kampen spreekt uit dat hij het jammer vindt dat een kandidaat-bestuurslid niet zelf aanwezig is op de ledenvergadering. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Met algemeen applaus en één stemonthouding wordt Joris benoemd als nieuw bestuurslid.

Jaarverslag 2019
Met een beeldpresentatie worden de zaken waar PB zich mee bezig heeft gehouden gepresenteerd. Een beknopt overzicht van de in 2019 behandelde onderwerpen wordt getoond en een aantal grotere projecten waarin Plaatselijk Belang een rol speelt wordt specifiek uitgelicht, zoals de vernieuwing van het centrum van Terherne, de situatie rond de grote scheepvaart door Terherne, de keuze voor de schoollocatie, de glasvezelaanleg en het planten van extra fruitbomen. Enkele vragen over sommige grotere projecten zoals de schoolkeuze en de grote scheepvaart worden beantwoord. Een aantal projecten zijn dit jaar afgerond, maar sommige van deze grotere projecten nemen meerdere jaren in beslag en zijn in diverse stadia van voortgang.

Financiën
Het financiële overzicht wordt op het beeldscherm getoond en daarnaast zijn een aantal kopieën in de zaal aanwezig. Penningmeester Alien van de Leur geeft uitleg over de financiële situatie en het gevoerde financiële beleid. Het boekjaar omvat 14 maanden omdat we met de statutenwijziging vanaf nu de kalenderjaren volgen.  Dit komt in dit boekjaar neer op kosten voor 14 maanden, tegenover inkomsten voor 12 maanden. Daarnaast zijn er relatief veel extra bijeenkomsten geweest waarvoor we zaalhuur hebben betaald. En de vorig jaar aangekondigde naheffing van de belastingdienst en  notariskosten voor de statutenwijziging zijn betaald. Alien beantwoordt enkele vragen en wordt daarna bedankt voor haar bijdrage en uitleg.

Verslag kascommisie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascommissie bestaande uit Sietze Zeilstra en Herman de Vries heeft de administratie gecontroleerd. De kas en administratie zijn nageplozen, en alles klopte. Op voordracht van de kascommissie besluit de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Sietze wordt bedankt voor zijn diensten en als nieuw lid van de kascommissie wordt Mark Stenvert benoemd, waardoor de kascommissie in 2019 zal bestaan uit Herman de Vries en Mark Stenvert.

Rondvraag
Wiemer Hoekstra: Het deel van het schelpenpad tussen de Strandcamping en de brug over de Jongebuorsterfeart wordt door overwoekering geleidelijk smaller. Wie is hiervoor verantwoordelijk en zou er iets aan kunnen worden gedaan? Het Wetterskip of de provincie is hiervoor verantwoordelijk, en het bestuur zal contact met hen opnemen over deze situatie.
Herman Sytema: Het steigertje bij Siggepole richting Nije Sansleat mist na de vernieuwing van de walbeschoeiing een deel van de bestrating. Kan deze weer aangelegd worden? Wijkbeheerder Theo Zwerver zegt toe om dit op te gaan pakken.
Henk de Vries: De kwaliteit van het schelpenpad It Efterom en ook de afsteek langs de ijsbaan wordt slechter en bij regen staan er plassen. Marco Westhuis legt uit dat het dekmateriaal geen schelpen zijn, maar een materiaal dat niet eenvoudig plaatselijk opgehoogd kan worden.
Henk de Vries: Bij sommige doorkijken in wijk De Herne wordt groenafval neergegooid. Hier kan Plaatselijk Belang niet veel aan veranderen, gesuggereerd wordt om de daders waar mogelijk aan te spreken.
Anneke Piersma : Bij veel regen is de waterafvoer bij de Seel slecht. Dit is een bekend verschijnsel in De Herne door het op veel plaatsen ontbreken van een goede regenwaterafvoer.
Lieuwe van Kampen: De herbestrating in de Buorren ziet er goed uit, maar met name voor de supermarkt staan nu geregeld auto’s geparkeerd op het voetpad. Kan hier wat aan gedaan worden? Met de gemeente gaat nog overlegd worden over diverse zaken van de herinrichting waar nog nader naar gekeken moet worden.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.