Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Terherne is de Woonvisie Terherne 2022-2032 definitief vastgesteld.

De Woonvisie Terherne 2022-2032 is de uitkomst van een ruim twee jaar durend proces waarin de bewoners eerst via een enquête zijn geraadpleegd en waarbij vervolgens op een aantal momenten gespreksbijeenkomsten zijn gehouden om de woonvisie bij te schaven.

De nu breedgedragen Woonvisie Terherne 2022-2032 is ingediend bij onze gemeente De Fryske Marren.

Voor de duidelijkheid: een visie is een toekomstplaatje, een situatie zoals we die in de toekomst willen. Hieronder de volledige tekst:

Woonvisie Terherne 2022-2032

Terherne is een erg aantrekkelijk dorp om in te wonen vanwege een drietal hoofdredenen:

1)     Omgeving en natuur: Terherne ligt als een eiland middenin het Friese merengebied omgeven door natuurgebieden. Direct rond het dorp liggen het ongerepte Friese merenlandschap en het veengreidelandschap. Onze prachtige omgeving kan direct vanaf huis fietsend, varend en wandelend worden verkend.

2)    Sociale structuur en cohesie: Inwoners ontmoeten elkaar in Terherne en voelen zich met elkaar verbonden. Dit maakt Terherne extra aantrekkelijk om in te wonen. Het jaarlijkse dorpsfeest met buurtactiviteiten verbindt de gemeenschap en er worden regionaal bekende evenementen georganiseerd zoals de Merke, de 14 van Terherne, ProefdeKunst, Brio-zeilmarathon, Kinderboekendag en meer. Daarnaast heeft Terherne een rijk verenigingsleven met een groot aantal verenigingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van sport, gezelligheid, kunst en hobby’s.

3)     Voorzieningen: Terherne is aantrekkelijk om te wonen vanwege de diverse basisvoorzieningen die er zijn. Zo zijn er een supermarkt, een school, een dorpshuis, een busverbinding, sportvoorzieningen, veel horecabedrijven en een groot aantal (watersport)bedrijven. Door de aanwezigheid van snel internet (glasvezel) is zowel thuiswerken als zorg op afstand uitstekend vanuit huis te doen. Door het geleidelijk toenemende aantal vaste inwoners nemen de voorzieningen toe. Terherne is goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit de richtingen Joure, Heerenveen en Leeuwarden en heeft uitstekende (snel)wegverbindingen met het westen, midden en oosten van het land (A7, A6, A32).

Voor de diverse doelgroepen betekent dit:

Jongeren

     Jongeren uit het dorp en de omgeving worden vooral aangetrokken door de sociale cohesie, de gezelligheid en de aanwezige voorzieningen. Zij vinden in Terherne betaalbare starterswoningen, zowel huur als koop en er zijn vormen van samenwonen ontwikkeld. Het aantal sociale huurwoningen blijft stabiel.

Gezinnen

     Voor gezinnen is Terherne een aantrekkelijke woonplek vanwege de ligging en ruimte, de sociale samenhang, gezelligheid en de aanwezige basisvoorzieningen, waaronder de school. Het is een veilige woon- en speelomgeving voor kinderen. De grotere kernen Joure, Sneek, Leeuwarden, Heerenveen en Drachten liggen binnen 30 minuten afstand met de auto. Ook gezinnen uit de regio en andere delen van het land waarvan ouders thuis kunnen werken, kiezen Terherne als woonplaats.

     Er is in Terherne voldoende aanbod van betaalbare gezinswoningen, zowel koop als huur. Het grote aantal woningen aan het water met een dubbelbestemming (permanent en recreatief) is zeer aantrekkelijk voor deze nieuwe permanente inwoners.

Ouderen

     Ouderen willen graag in Terherne blijven- of gaan wonen, want er zijn voldoende ouderenvoorzieningen in het dorp of nabije omgeving en er is een rijk verenigingsleven. Door de doorstroming van ouderen naar levensloopbestendige woningen zijn gezinswoningen beschikbaar gekomen. Men kijkt in Terherne naar elkaar om, de Friese Mienskip leeft hier. Nieuwe samenlevingsvormen zijn tot stand gekomen zodat men ook in Terherne kan blijven wonen als men van een grotere naar een kleinere woning wil.

Nieuwe woonvormen, inbreiding en uitbreiding

     Groepjes bewoners hebben in Terherne nieuwe woonvormen ontwikkeld waarin klein(er) wonen wordt gecombineerd met omzien naar elkaar, duurzaam wonen en duurzaam voedsel produceren. Daarnaast zijn er kleinschalige in- en uitbreidingen in het dorp gerealiseerd. Bestaande bebouwing is vervangen of verbouwd en er zijn enkele woningen voor permanente bewoning bijgekomen.

Vakantiebewoners

     Vakantiebewoners worden net zoals de permanente bewoners aangetrokken door de rust, ruimte en de veelheid aan water en groene natuur direct rond het dorp. Doordat de uitbreiding van het aantal vakantiewoningen rond 2020 tot staan is gebracht, is het dorpskarakter behouden gebleven en is de natuur direct rond het dorp zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk.

Balans tussen permanent bewoonde woningen en recreatieve bewoning

     Naar wens van zowel de permanente als de recreatieve bewoners van Terherne zijn er geen vakantieparken bijgekomen. Mede door de hiervoor benoemde nieuwe woonvormen, inbreiding en uitbreiding, is het aantal permanent bewoonde woningen toegenomen. Dit zijn vooral bestaande woningen met dubbelbestemming die in toenemende mate permanent worden bewoond. Door deze ontwikkelingen is het aantal vaste inwoners en voorzieningen in het dorp op peil gebleven en zelfs verder toegenomen.

Conclusie

De schitterende omgeving, sociale cohesie en aantrekkelijke voorzieningen staan centraal voor wie in Terherne woont, wil blijven wonen of gaat wonen. Balans is hierbij zeer belangrijk. Dit betekent dat er voldoende aandacht is voor permanente bewoning en voor de belangen van diverse doelgroepen zoals starters, jongeren, gezinnen, alleengaanden en ouderen. Voor al deze doelgroepen zijn (betaalbare) woningen beschikbaar. Permanente bewoning staat voorop, het aantal recreatiewoningen blijft nagenoeg gelijk.