Uitleg:
De woonvisie is (evenals bijvoorbeeld de dorpsvisie) een nog niet bestaande situatie, maar is een ‘stip op de horizon’. Het is een toekomstplaatje – in dit geval zo’n tien jaar in de toekomst – over wonen in Terherne. Een plaatje zoals hopelijk een groot deel van de Terhernsters zou wensen dat wonen in Terherne er over tien jaar ongeveer zo uit zou zien. Met deze woonvisie als leidraad kunnen we gaan proberen om zo’n toekomst tot werkelijkheid te gaan maken.

Voor bijvoorbeeld de communicatie naar de gemeente en naar eventuele projectontwikkelaars is het belangrijk dat wij als Terhernsters een eigen visie opstellen en publiceren, om duidelijk te maken over hoe wij in grote lijnen denken over wonen en bouwen in Terherne in de nabije toekomst.

Hieronder kun je de voorlopige tekst van de woonvisie lezen. Deze is geformuleerd door Plaatselijk Belang met gebruik van de informatie uit de afgelopen dorpsenquête en met hulp van een werkgroep van dorpsgenoten. Op donderdagavond 30 september om 21 uur is iedere Terhernster die wil komen welkom in de Buorkerij om meer uitleg te krijgen en als je wilt om mee te praten over deze visie. Met jullie input op die avond willen we daarna dan de definitieve woonvisie gaan opstellen.

Vriendelijke groeten,
Plaatselijk Belang Terherne

CONCEPT WOONVISIE TERHERNE 2021-2031

Terherne is een erg  aantrekkelijk dorp om in te wonen vanwege een drietal hoofdredenen:
     Omgeving en natuur: Terherne ligt als een eiland middenin het Friese merengebied en te midden van natuurgebieden. Direct rond de kern ligt het ongerepte Friese merenlandschap en het veengreidelandschap. Deze prachtige omgeving kan direct vanaf huis fietsend, varend en wandelend verkend worden.
     Sociale structuur en cohesie: In Terherne ontmoet men elkaar en is men verbonden met elkaar, dit maakt Terherne extra aantrekkelijk om in te wonen. Er is een rijk verenigingsleven. Het jaarlijkse dorpsfeest met stratencompetitie verbindt de gemeenschap, er worden tot in de regio bekende evenementen georganiseerd (de Merke, de 14vanTerherne, ProefdeKunst, Briorace, Kinderboekendag en meer) en er is een groot aantal verenigingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van sport, gezelligheid, kunst en hobbies.
     Voorzieningen: Terherne is aantrekkelijk om te wonen vanwege de basisvoorzieningen die er zijn. Er zijn een supermarkt, een school, een dorpshuis, veel horeca, bootverhuur en een groot aantal bedrijven. Door de aanwezigheid van snel internet (glasvezel) is zowel thuiswerken als zorg op afstand uitstekend vanuit huis te doen. Door het geleidelijk toenemende aantal vaste bewoners nemen de voorzieningen toe. Terherne is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanuit de richtingen Joure, Heerenveen en Leeuwarden en heeft uitstekende (snel)wegverbindingen met het westen, midden en oosten van het land (A7, A6, A32).

Jongeren
     Jongerenuit het dorp en uit de omgeving worden vooral aangetrokken door de sociale cohesie, de gezelligheid en de aanwezige voorzieningen. Zij vinden in Terherne genoeg betaalbare starterswoningen, zowel huur als koop, en er zijn vormen van samen-wonen ontwikkeld. Het aantal sociale huurwoningen blijft stabiel.

Gezinnen
     Voor gezinnen uit Terherne en uit de wijde regio is Terherne een aantrekkelijke woonplek vanwege de ruimte, de sociale samenhang, gezelligheid  en de aanwezige voorzieningen. Het is een veilige omgeving voor kinderen. De grotere kernen Joure, Sneek, Leeuwarden, Heerenveen en Drachten liggen op 30 minuten afstand met de auto. Ook gezinnen uit andere delen van het land waarvan ouders thuis kunnen werken, kiezen Terherne als woonplaats.
     Er is in Terherne een voldoende aanbod van gezinswoningen, koop en huur. Het grote aantal woningen aan het water met een dubbelbestemming (permanent en recreatief) is zeer aantrekkelijk voor deze nieuwe permanente bewoners.

Ouderen
     Ouderenwillen graag in Terherne blijven wonen of gaan wonen want er zijn voldoende ouderenvoorzieningen, onder andere de supermarkt en een rijk verenigingsleven. Men kijkt in Terherne naar elkaar om, de Friese Mienskip leeft hier. Er zijn initiatieven voor nieuwe samenlevingsvormen en men kan in Terherne blijven wonen ook als men van een grotere woning naar een kleinere wil.

Vakantiebewoners
     Vakantiebewoners blijven evenals permanente bewoners aangetrokken door de rust, de veelheid aan water en groene natuur direct rond het dorp. Doordat de uitbreiding van het aantal vakantiewoningen vanaf 2021 geleidelijk tot staan is gebracht is het dorpskarakter behouden gebleven en is de natuur direct rond het dorp zichtbaar en toegankelijk.

Balans tussen permanent bewoonde woningen en recreatieve bewoning
     Naar wens van zowel de permanente als de recreatieve bewoners van Terherne zijn er geen grootschalige vakantieparken bijgekomen. De bestaande woningen met dubbelbestemming zijn in toenemende mate populair voor permanente bewoning door gezinnen en ouderen. Het aantal permanent bewoonde woningen neemt eerder toe dan af. Hierdoor is het aantal voorzieningen in het dorp op peil gebleven of verder toegenomen.

Nieuwe woonvormen, uitbreiding en inbreiding
     Groepjes bewoners hebben in Terherne een nieuwe woonvorm ontwikkeld waarin klein(er) wonen wordt gecombineerd met omzien naar elkaar, duurzaam wonen en duurzaam voedsel produceren.
     Er zijn bewonersinitiatieven voor kleinschalige uitbreiding in het dorp (inbreiding), waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande woningen of worden bestaande woningen vervangen door nieuwe. Ook voor kleinschalige uitbreiding van permanente bewoning aan de rand van Terherne zijn initiatieven.

Ambities
     Dorpsbewoners van alle leeftijdsgroepen werken samen aan projecten voor een duurzame energievoorziening en  projecten voor een duurzame en zoveel mogelijk lokale en regionale voedselproductie.