Verslag van de algemene ledenvergadering van 28 november 2018

Aanwezig: 23 stemgerechtigde leden van Plaatselijk Belang plus 4 genodigden vanuit geledingen binnen de gemeente. Hierboven laten 7 leden zich vertegenwoordigen d.m.v. een stemmachtiging.

Opening
Voorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraad en voor wethouder Durk Durksz. De voorzitter kondigt aan dat de vergadering dit jaar geen open gedeelte heeft.

Afmeldingen
Wim van Steijn, Carla Markus, Ingrid Dam, Jeroen Lange, Cees en Farry van der Werf, Jan-Henk en Annelies Heddema, fam. Mooren, An Beeksma, Joop en Johanna Hoekstra, Anna Bouman, Baukje Dijkstra, mevr. Zeilstra, Peyo van Dam.

Gelegenheid tot vragen aan wethouder Durk Durksz
Arend Kiers: Wat is de huidige stand en voortgang van de aanleg van glasvezel (voor snel internet en communicatie) in Terherne? Durk: In de komende jaren wordt glasvezel aangelegd in straten en in buurten waar tenminste 60% van de huiseigenaren dit wenst en voor de aansluiting van hun huis wil betalen. Wit gebied (buitengebied) gaat worden aangelegd door KabelNoord, grijs gebied (meer dan 95% van Terherne) gaat worden aangelegd door ofwel DFMopGlas of nog een andere parij, dit wordt in 2019 duidelijk. De aanleg van het glasvezelnet is op dit moment gepland voor 2020. Arend: Van de woningen in Terherne is minder dan 50% permanent bewoond, kan dit het halen van de 60% die glasvezelaansluiting wil bemoeilijken? Durk: Dat is niet onmogelijk, maar in een andere regio bleek dat de niet-permanente bewoners ook graag snel internet wilden.

Mieke Fortuin: De Omgevingsvisie, wat voor invloed heeft die op Terherne? Durk: De Omgevingsvisie gaat invloed hebben op iedereen. Het wordt in december 2018 nog aan de gemeenteraad voorgelegd ter visielegging. Daarna komt het ter inzage voor iedereen, naar verwachting rond juni 2019. 

Sietze Zeilstra: Hoe zit het met het dorpsvernieuwingsplan? Durk: De inspraakronde en bespreking van de reacties zijn geweest, het plan is nu definitief. Sietze: Kan de plaats van het Kameleonbootje veranderen? Durk: Nee, in deze fase gaan geen veranderingen meer plaatsvinden. 
Sietze: Het wordt door een aantal mensen zonde gevonden dat een paar van de grote oude bomen weggaan. Durk en Tsjoltsje verwijzen naar de uitleg die de gemeente heeft gegeven over de bomen. 

Mededelingen en ingekomen stukken
Tsjoltsje deelt mee dat er – ook inclusief de stemmachtigingen – veel minder dan tweederde van het totaal aantal stemgerechtigde leden van Plaatselijk Belang aanwezig is, zodat de nieuwe statuten niet vastgesteld kunnen worden door deze ledenvergadering. De vaststelling van de statuten en het huishoudelijk reglement gaat nu plaatsvinden in een volgende ledenvergadering die gehouden wordt op 12 december 2018. Op die vergadering zal tweederde van de aanwezige leden voldoende zijn om de nieuwe statuten vast te stellen.

Er zijn geen ingekomen stukken voor de algemene jaarvergadering binnengekomen.

Notulen vorige vergadering (22 november 2017)
Deze notulen zijn op de website van Plaatselijk Belang geplaatst en tevens zijn een aantal kopieën in de zaal aanwezig. Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen en het verslag is hierbij goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

Bestuursverkiezing
Tsjoltsje Roelevink is aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld, Tsjoltsje wordt daarom opnieuw benoemd als bestuurslid.

Jaarverslag 2018
Met een beeldpresentatie worden de zaken waar PB zich mee bezig heeft gehouden gepresenteerd. Een aantal grotere projecten waarin Plaatselijk Belang een rol speelt worden getoond zoals de vernieuwing van het centrum van Terherne, het uitbreiden van de sfeerverlichting, de situatie rond de grote scheepvaart door Terherne, het plan voor het verhogen van de brug over de Alde Sânsleat, het vervangen van de loswalkade aan de Alde Sânsleat, het fruitbomenproject, de nieuwe statuten en het terugsnoeien van de heg van de ijsbaan. Een aantal projecten zijn dit jaar afgerond, maar sommige van deze grotere projecten nemen meerdere jaren in beslag en zijn in diverse stadia van voortgang. Verder wordt een beknopt overzicht van overige in 2018 behandelde onderwerpen getoond.

Financiën
Het financiële overzicht wordt op het beeldscherm getoond en daarnaast zijn een aantal kopieën in de zaal aanwezig. Het saldo van PB laat een licht positief resultaat zien over 2018. 

Verslag kascommisie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascommissie bestaande uit Harry van Dooren en Sietze Zeilstra heeft de administratie gecontroleerd. De kas en administratie is nageplozen, en alles klopte. De kascommissie had enkele vragen over grote uitgaves en heeft daarover heldere antwoorden gekregen. Op voordracht van de kascommissie besluit de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Harry wordt bedankt voor zijn diensten en als nieuw lid van de kascommissie wordt Herman de Vries benoemd, waardoor de kascommissie in 2019 zal bestaan uit Sietze Zeilstra en Herman de Vries.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
Er worden enkele vragen gesteld over de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. In de nieuwe statuten is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, waardoor de ALV over boekjaar 2019 in het voorjaar van 2020 zal worden gehouden. Het huishoudelijk reglement is op dit moment minder dan een bladzijde lang omdat veel zaken die geregeld moeten zijn al in de statuten zijn opgenomen.

De btw-situatie
Bij het vernieuwen van de statuten en gesprekken hierover met de notaris is naar voren gekomen dat in de afgelopen jaren soms onterecht btw is afgetrokken van een aantal transacties die zijn gedaan. Het bestuur was zich van de onrechtmatigheid hiervan niet bewust. De omissie is gemeld bij de belastingdienst, er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de inspecteur en het nog verschuldigde bedrag – er is geen boete opgelegd – zal binnenkort overgemaakt worden. Deze extra uitgave zal verwerkt gaan worden in het financieel overzicht van het komende jaar.

De commissie Koumelker
Hoofdschipper Auke Bijlsma is in 2018 na ruim 30 jaar gestopt met zijn activiteiten voor de Koumelker. Het bestuur stelt voor om Auke Bijlsma vanwege zijn langdurige verdiensten voor de Koumelker te benoemen tot erelid van de vereniging. Met meerderheid van stemmen wordt dit voorstel aangenomen. 

Om het varen met de Koumelker voort te kunnen zetten stelt het bestuur voor om een commissie Koumelker te vormen die zich richt op de acquisitie van huurders, het varen met de Koumelker en het onderhoud van de zeilpraam.

Rondvraag
Mieke Fortuin: Er blijkt ingebroken te zijn en naar aanleiding daarvan is vanuit de gemeente een brief geschreven naar buurtbewoners (Utbuorren en De Achte). Dit is niet gemeld via de Whatsapp Buurtpreventie. Waarom niet? Het bestuur heeft hier geen antwoord op, maar zegt toe het te gaan uitzoeken.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.