Notulen informatieavond baggeren in Terherne – 6 oktober 2015

Aanwezig: Sytse Kroes (provincie Fryslân), Johan Poppe (provincie
Fryslân), Hendrik Hoekstra (gemeente De Fryske Marren), Maarten van Wely (Gemeente De Fryske Marren)
Notulen: Wilma Nabring – Hooijsma (provincie Fryslân)

Provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren willen de
bereikbaarheid van Terherne over het water verbeteren. Op deze manier willen ze het dorp aantrekkelijk houden voor inwoners en watersporters. Begin dit jaar is de diepte gepeild en de kwaliteit van het te baggeren slib bepaald. De afgelopen maanden is de provincie bezig geweest om een bestemming voor het slib te vinden.

Baggerprogramma Boarnsterhim
De werkzaamheden in Terherne zijn onderdeel van het baggerprogramma van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Het Friese Merenproject van provincie Fryslân pakt het werk nu samen met gemeente De Fryske Marren op.

Baggerdiepte
In overleg met plaatselijk belang en de ondernemersvereniging Debût is het baggerwerk nader afgestemd.

Oude Zandsloot ten oosten van brug: baggerdiepte van 2.10 meter. Oude Zandsloot ten westen van brug: baggerdiepte van 1,70 meter.
Terhernster Puollen: hoe kunnen we dit deel goed op diepte brengen. Geul er door heen? Dat is voor de zeilwedstrijden niet gewenst (wellicht ook sluipverkeer). We maken het bereikbaar voor de mensen die daar graag willen komen, zonder dat we er een sluiproute creëren. Streef diepte 1,70m, haarvaten 1.30m.
Tussen de eilanden Grootzand (Kameleoneiland) en Brouwers Acht : een bredere doorvaart; 1,70m diepte . Dichterbij de eilanden geen veranderingen. Akkrumer Rak: 1.70 meter. Er zou eerst meer gebeuren, maar dat is niet nodig. Wordt DM-klasse. Nabij Heresylbrege: trailerhelling, verzoek gekomen om deze mee te nemen, dat is gelukt.

Wat gaan we doen met het slib? Lytse en Greate Griene. Oevers zijn behoorlijk afgekalfd. In overleg met Wetterskip en Staatsbosbeheer is overleg geweest of er werk met werk gemaakt kon worden. Dat betekent dat we in Terherne meer kunnen baggeren.

Vraag: Wat ga je doen met de randen van de groene gebieden (Lytse en Grutte Griene)? Antwoord: Daar komen stenen op een kleirug. Achter deze kleirug wordt het gebaggerde slib op diverse hoogten aangebracht, zodat er natuurontwikkeling kan plaats vinden.

Planning
Eigenlijk hadden we nu al klaar moeten zijn, maar we hadden het vraagstuk slibverwerking. Deze manier van slibverwerking maakt het mogelijk om meer te kunnen baggeren (financieel voordeel). Er vindt zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen plaats. Ook rekening houdend met flora en fauna. Voor volgend vaarseizoen is het grootste deel klaar, met name ook de punten die kritiek zijn. Het kan zijn dat de plekken op het meer doorlopen tot mei/juni 2016. Het gaat daar om veel kuubs.

Maatwerk particulieren
Particuliere ligplaatsen nemen we in principe niet mee. Het is een programma om de bereikbaarheid te vergroten. We hebben wel een breed onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit, daar kunnen
particulieren van profiteren. Stel dat u graag wilt dat er bij u gebaggerd wordt, dan kunt u contact opnemen met de aannemer.

Vragen:

Vraag: Snippegat / Droege Gat: camping is niet goed bereikbaar. Waarom wordt dit niet meegenomen?
Antwoord: We werken vanuit provincie en waterschap met een vaarwegenkaart. En daarop is een indeling gemaakt van de vaarwegen in de categorieën A t/m F. Waarbij A het belangrijkste is. Deze vaarweg heeft geen categorie gekregen en heeft daarmee geen status. Vanuit dat perspectief is het geen overheidstaak om dit water te baggeren.

Vraag: Hoe is het met de verzekering van de walbeschoeiing? Als de kade instort wat gebeurt er dan?
Antwoord: De aannemer is verzekerd voor de door hem veroorzaakte schade tijdens het werk. Om schade te voorkomen baggeren wij niet tot aan uw damwand. Op particulier terrein baggeren wij niet.

Vraag: Wordt het door Friese aannemers gedaan?
Antwoord: Dat zouden we graag willen, maar we zijn gebonden aan de aanbestedingsregels. De aanbesteding is op basis van een short list. Partijen die geschikt zijn, hebben zich daar voor aan moeten melden. Gezien het bedrag moeten bedrijven uit heel Nederland mee doen. Het is vast beleid, zelfs Europees beleid. We mogen niet discrimineren op afkomst. Praktijk is dat het vaak goed gaat, maar garanties hebben we niet.

Vraag: Aan de uitloop van de Jongebuorren (Achter het bruggetje) zitten veel recreanten en bewoners. Als je een zeilboot hebt wordt dat steeds lastiger. De gemeente heeft daar iets gedaan (stuk voor het bruggetje is gebaggerd). Maar het gaat voornamelijk om de plek waar de Jongebuorren in het meer uitkomt.
Antwoord: We gaan er naar kijken en komen er op terug.

Vraag: In 2011 gebaggerd in Sint Annaparochie: er is daar te diep gebaggerd. Daar is veel schade ontstaan aan huizen. Dat is nog steeds niet opgelost. Hoe zit dat hier in Terherne?
Antwoord: Als een aannemer schade veroorzaakt tijdens het werk dan is die er voor verzekerd. Eventuele gevolgschade die zich veel later voordoet, wordt door de provincie per geval bekeken.

Vraag: Als de boten weg moeten voor het baggeren, waarheen? Dat is iets wat de aannemer regelt. We proberen zoveel mogelijk in de winter te baggeren. De praktijk wijst uit dat dit zich wel redt. Daar komen we met oplossingen.

Vraag: Stel dat we een strenge winter krijgen
Antwoord: In geval van ijsvorming kan de provincie een vaarverbod uit laten gaan. Het werk ligt dan tijdelijk stil. Dit kan van invloed zijn op het tijdstip van oplevering.

Vraag: Wat is de volgorde van baggeren?
Antwoord: In overleg met de aannemer bepalen we wat de praktische werkvolgorde wordt. We kijken ook naar de overlast. Dat we zo weinig mogelijk in de haarvaten zitten als het vaarseizoen al is gestart. We willen overlast zo veel mogelijk beperken. De werkmethode is afhankelijk van de aannemer.

Vraag: Er ligt een zandplaat in de Poelen, wordt die ook weggehaald? Antwoord: Wordt een opgave, maar we willen die wel meenemen.
Vraag: Wordt de bodem ook een beetje glad gemaakt?
Antwoord: De ondergrond wordt geen maanlandschap. De aannemer moet binnen bepaalde marges werken. De bodem wordt echter geen biljartlaken.

Vraag: Gaat het afvoeren van het slib via de Heerenzijlbrug?
Antwoord: Dat ligt voor de hand, maar is afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de aannemer.

Vraag: In juni willen we eigenlijk klaar zijn. Is het niet de bedoeling dat het mei wordt? Anders kan aannemer mogelijk nog doorgaan.
Antwoord: We hebben een realistische uitvoeringsperiode bepaald. Gezien het werk zal de
aannemer aardig moeten aanpoten en waarschijnlijk met twee sets gaan werken.

Binnen nu en 3 weken hebben we de prijs binnen. Dan gaat de bezwaarperiode in (aanbestedingsprocedure). Medio november zou de aannemer kunnen beginnen. Maar dat is wel aan de aannemer. Zou ook kunnen dat na de kerst wordt begonnen. De einddatum staat vast.