In monolooch oer grutskens en skamte

Tagongsprizen
Standaard: € 17,50
Freonen fan Tryater: € 15,50
O/m 18 jr/studinten: € 12,50
In bakje kofje as tee is by de priis ynbegrepen.

Kaarten kinne besteld wurde by Auke Bijlsma (De Buorkerij – 0650590080) as streekrjocht by Tryater mei de folgjende link: https://tickets.tryater.nl/nl-NL/Show/Details/Bingo-4-feb-3551
Tink der om: mei 60 dielnimmers is it fol!

Tine (spile troch Tamara Schoppert) liedt de bingo yn in buerthûs. Se komt hjoed te let. Tine ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har krekt stoarne mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. Niis seach se har âlderlik hûs en ûntduts hoe suterich har mem blykber wenne. Wylst Tine har bêst docht om op fleurige wize de bingo ta in goed ein te bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. Dy stiet ynienen yn in hiel oar ljocht. Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan kinnen? Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: ‘Bingo!’

By BINGO! sitst mei dyn bakje kofje of tee en in bingokaart mei oaren oan in tafel. By it bekende spul mei de nûmere baltsjes wurdst meinaam nei Tine har jeugd. Flak foar en tusken de tafels troch spilet Tamara Schoppert dizze troch Herman van de Wijdeven skreaune teatertekst. En wannear’t de priis wûn is, sjocht elkenien elkoar ris goed oan en drinkt noch in bakje kofje of tee mei elkoar.

BINGO! is ûntwikkele op inisjatyf fan Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS.frl) troch teaterkollektyf Ploech & Eide en spile earder dit seizoen yn in Nederlânsktalige ferzje op Festival Overmorgen fan de Fryske teaters. Tryater hat it stik oer earmoed en iensumheid omearme en bringt de Frysktalige ferzje nei ferskate lokaasjes yn Fryslân. De foarstelling is ek geskikt foar wa’t net fan it bingo-spul hâldt.

tekst: Herman van de Wijdeven | konsept, spul en oersetting nei it Frysk: Tamara Schoppert | regy: Mees van den Bergh | dramaturgy en konsept: Dinanda Luttikhedde | foarmjouwing: Hadewych ten Berge | sounddesign: Jan Klug | ljocht en lûd: Jeroen van Casteren/Rutger van der Hout | mei meiwurking fan: UP! Nederlân 

Kampanjebyld: Tryntsje Nauta