Twaris nijs: goed nijs en min nijs.

We hebben moeten besluiten ook dit jaar kinderboekendag niet door te laten gaan (in de vorm die jullie gewend zijn). Er zijn teveel onzekere factoren.

En no it goede nijs: bern en learkrêften fan skoallen dy’t harren opjûn hawwe as dielnimmer sille wy grouwelich ‘ferwenne’ yn de berneboekewike. Hoe en wat? Dêr letter mear oer!