Aanwezig: 17 leden van Plaatselijk Belang, daarboven 4 schriftelijke vertegenwoordigingen (stemmachtigingen).

Opening
Voorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tsjoltsje legt de procedure voor het vaststellen van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement uit.

Vaststelling nieuwe statuten

In algemene ledenvergadering van 29 november 2018 was de benodigde twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging niet aanwezig of vertegenwoordigd, waardoor conform de nog geldende oude statuten geen besluit kon worden genomen over de statutenwijziging. Het bestuur heeft daartoe tot deze tweede vergadering opgeroepen.

Het voorstel voor vaststelling van de nieuwe statuten wordt ter stemming gebracht. Met algemene stemmen worden de nieuwe statuten officieel vastgesteld.

Vaststelling nieuw huishoudelijk reglement

Het voorstel voor vaststelling van het nieuwe huishoudelijk reglement wordt ter stemming gebracht. Met algemene stemmen wordt het nieuwe huishoudelijk reglement officieel vastgesteld.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

UITTREKSEL uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de in Terherne gevestigde vereniging: Plaatselijk Belang/V.V.V. (de “Vereniging”), gehouden te Terherne op 12 december 2018.

De vergadering wordt in overeenstemming met de statutaire bepalingen voorgezeten door mevrouw T. Roelevink. De voorzitter wijst voor het bijhouden van de notulen de heer A. Kiers aan.

De voorzitter constateert dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, dat ter vergadering 21 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarmee het quorum als opgenomen in artikel 15 van de statuten is gehaald, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden opgenomen over alle op de agenda voorkomende onderwerpen.

De voorzitter stelt aan de orde de volgende voorstellen:

  1. de statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door Rientjes Notariaat te Sneek opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 2018.0452.01;

  2.  
    1. ieder van de bestuurders van de vereniging te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen en de daartoe benodigde (notariële) akte(n) te tekenen;
    2. iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Rientjes Notariaat, aan te wijzen als gevolmachtigde om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming, waarna de voorzitter constateert dat 21 van de uitgebrachte stemmen ten gunste zijn van bovenstaande voorstellen; zowel voorstel tot het wijzigen van de statuten als het geven van de genoemde volmachten is aangenomen.

De voorzitter constateert dat voldaan is aan de in artikel 15 van de statuten van de Vereniging gestelde vereisten voor het rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de statuten.

Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de vereniging worden gezonden opdat men van de besluitvorming aantekening kan maken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Terherne op 12 december 2018.

                         VOORZITTER                                                    NOTULIST

Terherne, 12 december 2018

In de ALV van 12 december 2018 zijn de notulen, het uittreksel uit de notulen van de ALV van 12 december 2018 en het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld. Hiervan zijn bijgevoegd notulen en uittreksel van de notulen opgesteld, in de vergadering aan de aanwezige leden getoond en vervolgens door hen goedgekeurd.

Bestuur Plaatselijk Belang Terherne

Tsjoltsje Roelevink

Arend Kiers

Alien van de Leur

Janny Boskamp

Barry van Ee

Rienus de Jong

Marco Westhuis