De toanieljûnen fan It Terhernster Toaniel spilet it blijspul “Op’e Hichte” fan Martine Faber in oersetting fan Betty Schilstra.

Freed en sneon 9 en 10 maart om 20.00 oere yn de Buorkerij. Yntree € 9,-.