Woensdag 29 januari jl. is een drukbezochte inspraakavond gehouden over het thema “Wonen in Terherne”. Doel van deze avond was om de meningen en ideeën van Terhernsters over wonen en bouw te inventariseren. Deze avond was de start van een proces om eind dit jaar tot een dorps-woonvisie te komen. Deze visie wordt een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Met deze dorps-woonvisie kunnen we aangeven wat we in Terherne wél en wat we niét willen op het gebied van bouw en wonen.

In de Leeuwarder Courant en in de Jouster Courant is al een impressie van deze avond gegeven. Meer dan tachtig Terhernsters zijn op deze avond met elkaar in gesprek gegaan om de meningen te inventariseren over wonen en bouwen in Terherne. Er is gesproken over starterswoningen (zowel huur als koop), over seniorenwoningen, over alternatieve woonvormen en over recreatiewoningen.

Voor de pauze werden de deelnemers verspreid over zeven tafels. Dit maakte dat iedereen zijn of haar mening kon uitspreken. Per tafel was een tafelvoorzitter en een notulist. Elke tafel gaf op een groot vel papier een overzicht van hun ideeën. Na de pauze werden de uitkomsten van elke tafel besproken voor de hele groep. Er bleken grote overeenkomsten te zijn tussen meningen aan de verschillende tafels.

Een eerste greep hieruit: men voelt behoefte aan goedkopere (starters)woningen, aan woonvormen voor ouderen (laagbouw of in bestaande gebouwen), aan alternatieve woonvormen waarin gezamenlijkheid een rol speelt. Men vindt dat er nu genoeg recreatiewoningen zijn en dat verdere grootschalige bouw het evenwicht tussen woningen en natuur in Terherne verstoort.

Dit was een startavond. In de loop van dit jaar zullen nog meer initiatieven ontplooid worden waarbij u betrokken kunt worden en uw mening kunt geven. Eind dit jaar hopen we een breedgedragen dorpsvisie over wonen in Terherne te hebben.