Baggeren Terherne

Provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren willen de bereikbaarheid van Terherne over het water verbeteren. Op deze manier willen ze het dorp aantrekkelijk houden voor inwoners en watersporters. Begin dit jaar is de diepte gepeild en de kwaliteit van het te baggeren slib bepaald. De afgelopen maanden is de provincie bezig geweest om een bestemming voor het slib te vinden.

Nuttige bestemming voor het slib
Het vrijkomende slib krijgt een nuttige nieuwe bestemming in de vooroevers van de eilanden Grutte en Lytse Griene (midden in de Snitser Mar). Zo ontstaat daar een natuurlijke oever die de flora en fauna ten goede komt. Aangezien ook de waterkwaliteit erop vooruit gaat, draagt Wetterskip Fryslân aan het project bij. Bovendien past dit alles binnen het Natura 2000-beheerplan; de provincie maakt hier dus ‘werk met werk’. Het bestek komt binnenkort op de markt, waarna het kan worden gegund. In oktober wordt een partij geselecteerd, zodat het werk dit najaar van start kan gaan.

Informatieavond
Dinsdag 6 oktober
is er een informatieavond waarin wij u graag meer vertellen over de stand van zaken. De uitnodiging hiervan ontvangt u nog. De avond begint om 19.30 uur.

De werkzaamheden in Terherne zijn onderdeel van het baggerplan van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Het Friese Merenproject van provincie Fryslân pakt het werk nu samen met gemeente De Fryske Marren op.