Terherne, februari 2017

  

Beste inwoners en recreanten,

 U heeft misschien gelezen en gehoord over de plannen van de Provincie om het tracé  Terherne – Heerenveen aan te passen op vrachtschepen klasse Va. Op dit moment varen er door de Nieuwe Zandsloot schepen tot klasse IV, met ontheffing, wat al te grote schepen zijn voor dit kleinschalige gebied.

 De Staten hebben in een eerdere besluitvorming om nader onderzoek voor aanpassing van het tracé gevraagd. Dit rapport is gereed en wordt eind maart ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Er zijn 2 varianten, 1e variant is het aanpassen van het huidige tracé wat inhoudt verbreden van vaarweg, het verwijderen van de twee eilanden van wsv Onder Ons en een recreatievaarroute naast de bestaande route aanleggen. Voordeel, er kunnen dan grotere schepen, het tracé bevaren naar Heerenveen. Kosten ca. 3,1 miljoen. Nadeel, de watersportbedrijven langs de Nieuwe Zandsloot, dagrecreatie en inwoners krijgen  hier in ernstige mate overlast van. Denk aan zuiging door de grote waterverplaatsing, onervaren waterrecreanten in combinatie met zeer grote vrachtschepen en het kleinschalige gebied rondom Terherne wordt teniet gedaan, evenals de subsidies voor bevordering van toerisme neigen naar weggegooid geld op deze manier.

2e variant is een nieuw tracé aanleggen door het Henhuisterdeel. Kosten ca. 19 miljoen.

Het grote voordeel hiervan is dat de grote scheepvaart bij Terherne geweerd wordt en rechtstreeks een aansluiting krijgt vanaf het PM naar Heerenveen via het Heerenveens kanaal.

 Ondergetekenden zijn naar aanleiding hiervan in overleg geweest met wethouders en ambtenaren van gemeente DFM.  Daarnaast is een hoorzitting bij de Provincie bijgewoond waarin door fractieleden en belangstellenden vragen m.b.t. dit rapport gesteld konden worden. Hier zijn kritische geluiden gehoord over de inhoud van het rapport. Vervolgens gaan ondergetekenden nog in overleg met alle Staten fracties.  Voordat dit overleg plaats vindt, wordt geprobeerd een delegatie van alle politieke partijen en met name de portefeuillehouders gedeputeerde mw. S. Poepjes (o.a. infrastructuur) en dhr. K. Kielstra (o.a. recreatie en toerisme) de situatie ter plekke te laten bekijken. Op die manier zal ook hen duidelijk worden dat uitbreiding in grote scheepvaart door het kleinschalige recreatie gebied in en om Terherne onwenselijk is.

 Kortom, achter de schermen vindt op allerlei fronten overleg plaatst om overheden te bewegen een goede en verantwoorde keuze te maken en dat is wat ons betreft niet optie 1.

 Met vriendelijke groet,

 

Ondernemersvereniging DeBút
Plaatselijk Belang Terherne
wsv Onder Ons

 Heeft u vragen hierover, mail ons via [email protected] of via [email protected]

 

De nieuwe te graven 'Dwarswetering', een alternatieve vaarroute voor Terherne 2017
De nieuwe te graven ‘Dwarswetering’, een alternatieve vaarroute voor Terherne 2017