foto Lizette

Lizette Rosenboom is sinds kort aangesloten bij het onderwijsnetwerk van onderwijsbureau Semko. Lizette gaat bijlessen verzorgen voor kinderen die moeite hebben met de leerstof, zoals die wordt aangeboden op school. De basisvakken voor de bijles zijn rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Wanneer een kind niet mee kan komen met de les(sen) op school kan dit een grote invloed hebben op het kind. Het zelfvertrouwen wordt zichtbaar minder, wat ten nadele komt van het welbevinden van het kind. Meestal vinden kinderen het heerlijk om nieuwe dingen te leren en gaan met plezier naar school. Maar soms lukt het even niet, om welke reden dan ook, en is het fijn een extra steuntje in de rug te krijgen. Dat steuntje in de rug geeft Lizette graag. Dat kan zijn door een nieuw soort sommen nog eens in alle rust uit te leggen en te oefenen, maar ook door aandacht te besteden aan de ‘dingen erom heen’, door te luisteren naar het verhaal van het kind. Semko heeft als werkwijze dat er gekeken wordt naar het kind en de vraagstelling. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat beschreven wat voor begeleiding er wordt aangeboden, wat het startpunt is en wat de vorderingen zijn. Het startpunt wordt soms bepaald met kleine deelonderzoekjes. Het verslag wordt besproken met de ouders en het kind. Het netwerk van Semko helpt Lizette en andere bijlesdocenten om moeilijkere vraagstukken op te lossen. Zo biedt het netwerk van Semko materiaal en extra expertise, mocht dat nodig zijn. Lizette kijkt er naar uit om kinderen in Terherne te begeleiden. kijk op de website van Semko voor meer informatie.