Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014.

[ws_table id=”3″]

De Algemene Ledenvergadering bestaat ook dit jaar uit een besloten en openbaar gedeelte. Het besloten gedeelte is alleen bestemd voor leden van Plaatselijk Belang. Het openbare gedeelte is voor elke belangstellende.

Besloten gedeelte

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 (Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang 18 december 2013)
 4. Jaarverslag 2013/2014
 5. Financieel overzicht
 6. Verkiezing kascommissie: aftredend Joop Karssiens
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Sylvia Gras
  Voordracht nieuw bestuurslid: Tsjoltsje Roelevink
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Openbaar gedeelte

 1. Opening
 2. Kermis
 3. Voortgang implementatie dorpsvisie
 4. Nieuwe website
 5. Bekendmaking Terhernster van het jaar 2014
 6. Energiecoöperatie “De Poask”
 7. Sluiting

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013 kunt u lezen op www.terherne.nu

Artikel 24: Kandidaatstelling geschiedt op voordracht van het bestuur. Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing dienen schriftelijk 1 week voor de vergadering ingediend te worden en het formulier moet zijn voorzien van de handtekening van ten minste 5 stemgerechtigde leden, evenals een akkoordverklaring van de kandidaat.

Koffie en/of thee is voor rekening van Plaatselijk Belang