Terherne fiert op 14 oktober fan 13.00 oere ôf de Berneboekedei. 

Alle aktiviteiten stean yn it teken fan it berneboek. Der binne foarstellingen oer printeboeken, der is teater dêr’tst sels yn meispylje meist, mar elkenien kin him ek yn de boat nimme litte troch de Kameleon, en dan traktearre wurde op in moai ferhaal. It feest iepenet mei in echt ‘boek-en-bal’ dêr’t elkenien in dûnske weagje kin mei in figurant út in bekend printeboek. Oanslutend is de priisútrikking fan de Kykdoaze-wedstriid.
Alle jierren binne der nije ferrassende aktiviteiten op de middei fan de Berneboekedei, dy’t folget op de lanlike Kinderboekenweek.

De Kykdoazen wurde fia de leeskonsulinten fan dBieb op alle skoallen yn de gemeenten rûnom yntrodusearre en is in nij elemint fan de Berneboekedei, lykas de gearwurking mei dizze nije partner. Skoallen en klassen kinne in kykdoaze ynrjochtsje mei in scene út in printeboek. Dat kin fariearje fan in miniatuer yn in lúsjefersdoaskje oant in supergrutte foarstelling yn in bananedoaze.

It feest is foar bern, âlders en freonen fan de bern, as dat no leeftydsgenoaten of pakes en beppes binne. Want Freonskip is it tema, mei as ûndertitel: Kom der by!


Het complete programmaboekje van de Kinderboekendag in PDF formaat staat hier: Programma Kinderboekendag 2018 

Zondag 14 oktober, 13:00 – 17:00 uur. Met alle locaties en alle activiteiten, fergees en gratis.


 

Terherne viert op 14 oktober vanaf 13.00 uur de Kinderboekendag. 

Alle activiteiten staan in het teken van het kinderboek. Er zijn voorstellingen over prentenboeken, er is theater waar je zelf in mee kunt spelen, maar iedereen kan zich ook in de boot laten nemen door de Kameleon, waar je getrakteerd wordt op een mooi verhaal. Het feest opent met een heus ‘boek-en-bal’ waar iedereen een dansje kan wagen met figuranten uit een bekend prentenboek. Aansluitend is de prijsuitreiking van de Kijkdozenwedstrijd.
Elk jaar zijn er nieuwe verrassende activiteiten op middag van de Kinderboekendag, die volgt op de landelijke Kinderboekenweek.

De Kijkdozen worden via de leesconsulenten van dBieb op alle scholen in de aangrenzende gemeenten geïntroduceerd en is een nieuw element van de Kinderboekendag, net als de samenwerking met deze nieuwe partner. Scholen en groepen kunnen de kijkdoos inrichten met een scene uit een prentenboek. Dat kan variëren van een miniatuur in een luciferdoosje tot een supergrote voorstelling in een bananendoos.

Het feest is voor kinderen, ouders en vrienden van de kinderen, of dat nu leeftijdsgenoten zijn of de grootouders. Want Vriendschap is het thema, met als ondertitel: Kom er bij!