logo PB

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2015

Datum:                     Woensdag 25 november 2015
Besloten gedeelte            19.30 uur
Openbaar gedeelte         20.30 uur
Locatie                           De Buorkerij

Dit jaar kent de Algemene Ledenvergadering weer een besloten en openbaar gedeelte. Het besloten gedeelte is alleen bestemd voor leden van Plaatselijk Belang. Het openbare gedeelte is voor elke belangstellende.

Besloten gedeelte (19.30 uur)

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
  De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2014 kunt u hier nalezen: Notulen ALV 2014
 4. Jaarverslag 2014/2015
 5. Financieel overzicht
 6. Verslag kascommissie: Herman de Vries en Bas Bosma
 7. Verkiezing kascommissie: aftredend Herman de Vries
 8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Ton van Gastel, Willem Huisman en Emma Smit
  Voordracht nieuw bestuursleden: Marco Westhuis, Arend Kiers en Alien van der Leur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Pauze

Openbaar gedeelte (20.30 uur)

 1. Opening
 2. De Fryske Marren op glês (glasvezel)
 3. Terhernejuster&hjoed: Jan Stedehouder
 4. Bekendmaking Terhernster van het jaar 2015
 5. Vertellingen: Klaas Jansma
 6. Sluiting

Artikel 24: Kandidaatstelling geschiedt op voordracht van het bestuur. Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing dienen schriftelijk 1 week voor de vergadering ingediend te worden en het formulier moet zijn voorzien van de handtekening van tenminste 5 stemgerechtigde leden, evenals een akkoord-verklaring van de kandidaat.

Koffie en/of thee is voor rekening van Plaatselijk Belang