Verslag van de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang, op 30 september 2021

Aanwezig: 35 stemgerechtigde leden van Plaatselijk Belang plus 3 genodigden vanuit geledingen binnen de gemeente.

Opening
Voorzitter Tsjoltsje Roelevink opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze uitgestelde ledenvergadering over het jaar 2020. Een speciaal welkom voor onze contactwethouder Roel de Jong, dorpencoördinator Karien van Mierlo en wijkbeheerder Theo Zwerver. Tsjoltsje spreekt uit blij te zijn dat we weer in de nu helemaal gerenoveerde Buorkerij kunnen vergaderen en vertelt dat naast anderen vooral Meint Pebesma en Sipke Vos hier een belangrijk aandeel in hebben gehad waarvoor zij tot Terhernster van het jaar 2020 zijn benoemd.

Afmeldingen
Ingrid Dam, Carla Markus, Mark Stenvert, Harry van Dooren, Greet Meppelder, Vincent van Haren, Rienus en Elly de Jong, An Beeksma.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen, er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen van de vorige algemene ledenvergadering
Secretaris Arend Kiers heeft de vergadering van 27 februari 2020 genotuleerd, de notulen zijn op de website van Plaatselijk Belang geplaatst en de leden zijn hiervan via de uitnodiging op de hoogte gesteld. Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen en met dank aan Arend is het verslag hierbij vastgesteld.

Jaarverslag 2020
Met een beeldpresentatie met uitleg door Arend worden de zaken waar PB zich mee bezig heeft gehouden gepresenteerd. Een beknopt overzicht van de in 2020 behandelde onderwerpen wordt getoond. Een een aantal projecten waarin Plaatselijk Belang een rol speelde wordt specifiek uitgelicht, zoals de afronding van de herbestrating in het centrum, het proces van de glasvezelaanleg, de locatiekeuze voor de school, het traject naar een woonvisie voor Terherne, de bijenweides, de 4-meiherdenking, de kids free library, de vernieuwing van de website terherne.nl, het overleg met gemeente De Fryske Marren, met woningcorporatie  Elkien en met Sociaal Werk De Kear. Een aantal projecten zijn dit jaar afgerond, maar sommige van de grotere projecten zoals de woonvisie en de website nemen meerdere jaren in beslag en zijn in diverse stadia van voortgang.

Financiën
Het financiële overzicht wordt op het beeldscherm getoond en daarnaast zijn een aantal kopieën in de zaal aanwezig. Penningmeester Alien van de Leur geeft uitleg over de financiële situatie en het gevoerde financiële beleid. In 2020 waren er relatief veel extra bijeenkomsten waarvoor we zaalhuur hebben betaald. Er zijn wederom veel kosten geweest aan het onderhoud van de Koumelker. Alien beantwoordt enkele vragen en wordt daarna bedankt voor haar bijdrage en uitleg.

Verslag kascommisie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascommissie bestaande uit Herman de Vries en Mark Stenvert heeft de administratie gecontroleerd. Herman doet verslag, mede namens Mark. De kas en administratie zijn nageplozen, en alles klopte. De kascommissie constateert dat de uitgaven aan de Koumelker een forse kostenpost zijn en adviseert verder om regelmatig het onderwerp financiën in de bestuursvergaderingen te bespreken.Op voordracht van de kascommissie besluit de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Herman wordt bedankt voor zijn diensten en als nieuw lid van de kascommissie wordt Anna Bouman benoemd, waardoor de kascommissie over het jaar 2021 zal bestaan uit Mark Stenvert en Anna Bouman.

Bestuursverkiezing
Janny Boskamp heeft besloten af te treden. Tsjoltsje houdt een kleine toespraak waarin Janny wordt bedankt voor haar werkzaamheden voor Plaatselijk Belang.
Kandidaat-bestuurslid Mirjam Hoekstra stelt zichzelf voor. Mirjam draait al een tijdje mee met het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en wordt met algemeen applaus Mirjam benoemd tot nieuw bestuurslid. Daarna stelt ook bestuurslid Joris Davidse zich nog kort voor aan de vergadering omdat hij vorig jaar niet zelf aanwezig kon zijn.

Rondvraag
Lieuwe van Kampen vraagt om uitleg over de verkoop van de Koumelker. Tsjoltsje legt uit dat deze beslissing zuur was om te nemen, maar dat de afgelopen jaren de Koumelker jaarlijks zoveel kost dat het de grootste kostenpost van Plaatselijk Belang is geworden. Herman de Vries memoreert als oud-penningmeester dat tot zo’n tien jaar geleden de Koumelker jaarlijks een behoorlijke inkomstenbron is geweest, maar dat de tijden zijn veranderd en dat er nauwelijks meer vraag meer is naar ‘ploechjesilen’. Tsjoltsje bevestigt dit en legt uit welke uitgaven er gedaan zijn aan de Koumelker. Zij complimenteert de onderhouds- en bemanningsgroep gecoördineerd door Ruud van de Leur die de afgelopen paar jaren hun best hebben gedaan om de praam in goede conditie te houden. Voor hen is een gezellige afsluitmiddag georganiseerd. Tsjoltsje heeft alle nauw betrokkenen persoonlijk geïnformeerd hoe de kosten van de Koumelker op de financiën van Plaatselijk Belang drukten en dat daardoor het aanhouden van de praam niet meer mogelijk was. Het besluit om te verkopen is meermaals binnen het bestuur besproken. Verkoop is helaas de enige optie. De praam lijkt met de verkoop aan Jelmer van der Meyden voorlopig voor het dorp behouden te blijven en er wordt veelvuldig mee gevaren.
Bas Bosma vraagt wie de vervanger is van Martine Vonk die als ‘meitinker’ sociaal contactpunt was in Terherne. Tsjoltsje legt uit dat deze functie binnen De Fryske Marren is overgedragen naar Sociaal Werk De Kear.
Anna Bouman vraagt of de tennisbaan op de skeelerbaan weer een net zou kunnen krijgen, en geeft aan dat de basketbalkorf op de skeelerbaan te hoog is voor kinderen. Tsjoltsje vertelt dat de skeelerbaan inclusief tennisbaan en korf eigendom is van IJsvereniging De Broederschap. Ze zegt toe dat Plaatselijk Belang hierover in overleg zal gaan met De Broederschap.
Anna noemt het probleem van het onkruid rond de bankjes bij het schelpenpad en rond de fruitbomen. Bestuurslid Marco Westhuis legt de complexe beheerssituatie bij het schelpenpad uit, Wijkbeheerder Theo Zwerver vertelt dat de bankjes op de huidige plaatsen vrijwel onbereikbaar zijn voor de gemeentelijke onderhoudsdienst. Plaatselijk Belang zal in overleg gaan met de gemeente om de bankjes zodanig te gaan verplaatsen dat de onderhoudsdienst er daarna goed bij kan. Marco legt verder uit dat het onderhoud van de fruitbomen een gezamenlijk project is van het dorp, en dat wij als dorp hebben toegezegd om de bomen en de boomvoet zelf te onderhouden. Op een aantal plaatsen wordt dit al wel door buurtbewoners gedaan, Plaatselijk Belang blijft bewoners aanmoedigen om zelf af en toe hun bosmaaier te pakken en onderhoud te gaan doen.


Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.