Plaatselijk Belang heeft in samenwerking met de Meitinker (WMO) vrijwilligerspool ‘De helpende handen’ opgezet. De bedoeling van deze pool is om in brede zin werkzaamheden te coördineren met vrijwilligers. Te denken valt aan vervoer naar arts/ziekenhuis, gezelschap, klusjes in huis enz. Deze hulpvragen kunnen worden aangevraagd, waarna een vrijwilliger deze ondersteuning biedt.
Een heel ander aspect van de vrijwilligerspool is het aanbieden van hulp voor activiteiten die door verenigingen worden georganiseerd. Het is nu zo dat veelal de bestuursleden van deze verenigingen de meeste, zoniet alle, werkzaamheden zelf doen. Een goed voorbeeld van hoe het ook kan zijn de vrijwilligers van de Buorkerij.
Kortom we kunnen het een beetje de VUT-ploeg voor het dorp noemen. Maar … er is ook een aantal jeugdige Terhernsters, die zich als vrijwilliger hebben opgegeven.

De vrijwilligerspool is opgezet om incidentele hulp te bieden. Als er op gebied van zorg, wonen en welzijn of structurele en/of langdurige hulp nodig is, kunt u contact opnemen met de gemeente.

We hopen dat dit initiatief, dat ook de instemming en steun van de gemeente heeft, een succes gaat worden. De ontwikkeling zal door Plaatselijk Belang gevolgd worden. De aanvragen worden bij toerbeurt door vier van de vrijwilligers gecoördineerd. Hiervoor is een telefoon beschikbaar gesteld door de gemeente, de telefoonkosten worden door Plaatselijk Belang op zich genomen.

Als u of uw organisatie denkt van de diensten van een of meer vrijwilligers gebruik te kunnen maken, kunt u bellen met 06-17575948.
De coördinatoren zijn op bovenstaand nummer bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.