It Terhernster Toaniel
Korrespondinsjeadres:
mefrou L. Leemburg
Stripe 8
84983 LB Terherne
telefoan: 0566 – 68 96 03

It bestjoer:
Herman Sytema: Foarsitter
Anneke Piersma: Ponghâldster
Martine Vonk: Skriuwster
Sipke Vos: hat it Ljocht
Lutske Leemburg: hat it Lûd

Stichting Vrienden van de Kameleon
Ondersteuning van de Kameleon in Terherne
Stichting Hotze de Roos
In ere houden van het gedachtegoed van Hotze de Roos
Secretariaat : J. Stedehouwer
Seel 19
8493 KC Terherne
0566 689560
www.hotzederoos-stichting.nl

Stichting Buorren 46
Het in stand houden van het kerkgebouw voor Terherne
Secrtetariaat : A. Bijlsma
Buorren 78
8493 LH Terherne
0566 689698